Członkowie

Organizacje:

ceo Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi kursy e-coachingowe dla uczniów i nauczycieli, szkolenia, warsztaty i konferencje, przygotowanie narzędzi i materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć i projektów w szkole. Programy edukacji medialnej i cyfrowej CEO to: Włącz się. Młodzi i media, Szkoła z klasą 2.0, Filmoteka Szkolna. Akcja!, Aktywna edukacja oraz Mistrzowie kodowania.

 

logo_FNPFundacja Nowoczesna Polska opracowała ,Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, pełny program edukacji medialnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje szeroki przekrój tematów; od korzystania z informacji, poprzez język mediów i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekonomiczne, etyczne i prawne. Fundacja prowadzi także serwis Edukacja Medialna zawierający 200 scenariuszy zajęć do realizacji w szkołach, domach kultury i bibliotekach dla wszystkich etapów edukacyjnych.

 

dajemydzieciomsile_poziom_RGBFundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Dziecko w sieci zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Nasze działania kierujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów.

 

 

 

ninaNarodowy Instytut Audiowizualny to instytucja kultury, która zajmuje się archiwizacją, digitalizacją oraz udostępnianiem wartościowych zasobów audiowizualnych, czemu towarzyszą również działania w zakresie edukacji medialnej. Składają się na nie projekty internetowe, takie jak NINATEKA EDU, Muzykoteka Szkolna oraz internetowy Polski Słownik Biograficzny, a także warsztaty kierowane do różnych grup odbiorców: od dzieci po seniorów i od amatorów po profesjonalistów.

 

5mediumFundacja Piąte Medium zajmuje się edukacją pozaformalną, skoncentrowaną na upowszechnianiu (nowych) mediów w procesie edukacyjnym. Realizowane przez fundację projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji, m.in. umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

 

eTowarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce, sięgając po narzędzia edukacji medialnej. Wykorzystuje je w działaniach społecznie zaangażowanych, edukacji pozaformalnej, w pracy zarówno z lokalnymi środowiskami, twórcami, jaki i instytucjami i liderami zmiany, np. w projekcie Warszawa Lab. Tworzy sieć Latających Animatorów Cyfrowych. Członek międzynarodowej sieci Doc Next Network.

 

evensFundacja Evens jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Antwerpii i biurami w Paryżu i Warszawie. Fundacja wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. W ramach programu „Media” inicjuje działania mające na celu rozwijanie umiejętności korzystania z mediów – poprzez podnoszenie krytycznej świadomości, która wskazuje na zrozumienie i świadomość kulturową, oraz poprzez zachęcanie do twórczego wykorzystania mediów. W ten sposób Fundacja przyczynia się do wychowywania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. Fundacja wspiera projekty lokalne i międzynarodowe, przyznaje granty, opracowuje publikacje i wieloletnie programy edukacyjne, a także przyznaje nagrody w dziedzinach edukacji medialnej i dziennikarstwa europejskiego.

 

nowemediaFundacja Nowe Media od 2008 roku stara się wprowadzać uczniów i nauczycieli w cyfrowy świat. Uczy świadomego i odpowiedzialnego stosunku do medialnych komunikatów w świecie, w którym każdy jest nadawcą i odbiorcą. Jej hasło to: Mam wybór. Mam wpływ. Mam media. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji medialnej oraz zachęca do tworzenia własnych mediów na platformie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej. Co roku organizuje Forum Pismaków – największy i najstarszy konkurs mediów szkolnych oraz Olimpiadę Medialną – pierwszy w kraju konkurs wiedzy o mediach, prawach autorskich i komunikacji. Działa w Polsce, na Białorusi i Ukrainie.

panoptykonFundacja Panoptykon zajmuje się wpływem technologii na codzienne życie. Działania edukacyjne, które prowadzi pod szyldem Cyfrowa Wyprawka, mają za zadanie pomagać dorosłym w sposób kompetentny i odpowiedzialny uczyć młodych, jak świadomie i bezpiecznie radzić sobie w cyfrowym świecie. W ramach Cyfrowej Wyprawki powstają scenariusze lekcji, gry edukacyjne, infografiki i wiele innych materiałów. Fundacja organizuje też warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców – oraz wspiera ich działania w lokalnych środowiskach. Patronat nad działaniami edukacyjnymi Fundacji Panoptykon sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Pracownia Edukacji Medialnej (PEM) – samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku powstania kierownikiem PEM jest prof. UG, dr hab. Grażyna Penkowska. Zainteresowania badawcze pracowników PEM obejmują tematykę kompetencji medialnych i informacyjnych, uczenia się na odległość za pośrednictwem mediów, wykorzystywania mediów w edukacji nieformalnej, edukację medialną i kulturalną, funkcjonowanie edukacyjnych społeczności sieciowych, wykorzystywanie urządzeń mobilnych w edukacji oraz sztuki wizualne.

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej –  LOGO PTEMogólnopolskie stowarzyszenie naukowe, powstałe w 2012 roku. Zrzesza zarówno badawczy (z różnych środowisk akademickich i dyscyplin naukowych), jak i praktyków (nauczycieli, edukatorów, bibliotekoznawców itp.). Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie wiedzy o mediach i edukacji medialnej, prowadzenie badań w tym zakresie oraz współpraca z podmiotami, w tym urzędami administracji centralnej, podejmującymi działania w obszarze edukacji medialnej. PTEM zajmuje się również działalnością ekspercką. Towarzystwo było inicjatorem zorganizowania Kongresu Edukacji Medialnej, który od roku 2014 odbywa się co dwa lata w różnych miastach Polski.

OEIIZKOśrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W swoich działaniach edukacyjnych kadra Ośrodka zwraca szczególną uwagę na merytoryczny i metodyczny aspekt uświadamiania nauczycielom priorytetów związanych z właściwym włączeniem do kształcenia edukacji medialnej z wykorzystaniem nowych technologii. Działaniom edukacyjnym towarzyszy także rozumienie edukacji medialnej, jako uczenie krytycznego i świadomego odbioru przekazów medialnych oraz kreatywnego, a zarazem odpowiedzialnego korzystania z możliwości, jakie stwarzają media ery cyfrowej. Ośrodek realizuje szkolenia, edukacyjne warsztaty tematyczne (np. nt. pracy w chmurze, graficzne i filmowe, programowania itp.)

 

pttimePolskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych – ogólnopolskie stowarzyszenie, powstałe w 1995 roku przy Zakładzie Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy prof. zw. dra hab. Wacława Strykowskiego. Skupia naukowców z różnych ośrodków akademickich oraz nauczycieli szkół wszystkich szczebli. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez współorganizowanie międzynarodowych konferencji naukowych pod hasłem „Media a edukacja”, organizowanie seminariów i warsztatów, inspirowanie i opiniowanie innowacji pedagogicznych, organizowanie wyjazdów studyjnych w celu zapoznawania się z funkcjonowaniem szkolnictwa w innych państwach oraz przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach naukowych i dydaktycznych oraz publikacjach z zakresu edukacyjnych zastosowań mediów.

Fundacja Szkoła z Klasą (SZK) – niezależna, pozarządowa instytucja edukacyjna. Jej programy wspierają rozwój kompetencji XXI wieku oraz kształcą młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Pomaga szkołom stać się miejscem przyjaznym, otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, wspierającym różnorodność, takim gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wspiera nauczycieli/lki i dyrektorów/rki w rozwijaniu wśród uczniów krytycznego myślenia i wiary we własne możliwości, zachęca młodych ludzi do działania na rzecz innych, uczy pracy zespołowej i odpowiedzialności za własne uczenie się. Fundacja SZK wyrasta z doświadczeniach i bazuje na potencjale prowadzonego od 2002 roku programu Szkoła z Klasą – jednej z największych, najdłużej prowadzonych i najbardziej rozpoznawalnych akcji edukacyjnych w Polsce.

centrumcyfrowe     polis

Eksperci wspierający prace Koalicji:

dr Piotr Toczyski – współtworzył w latach 90. warsztaty dziennikarskie i redakcję edukacyjną „Polis”. Po studiach ze społecznej psychologii mediów sprawdzał w dużych badaniach ilościowych poziom wkluczenia cyfrowego i sprawności informacyjnych Polaków na tle innych społeczeństw oraz obraz ich diety medialnej. Pracując naukowo w Instytucie Filozofii i Socjologii APS zajmuje się m.in. jako obserwator i praktyk korczakowską edukacją medialną, obserwowaniem wolności mediów, precyzowaniem kluczowych pojęć internetoznawczych z punktu widzenia cyfrowej edukacji medialnej oraz stymulowaniem i analizowaniem internetowej obecności sędziwych analogowo-cyfrowych mędrców. Lista publikacji.